Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 1

Alloy wheel (17")

latex

2006

1/8

Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 2

Alloy wheel (17")

latex

2006

2/8

Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 3

Alloy wheel (17")

latex

2006

3/8

Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 3, detail

Alloy wheel (17")

latex

2006

4/8

Phenomenon of Epidermism

alloy wheel 4

Alloy wheel (17")

latex

2006

5/8

Phenomenon of Epidermism

alloy wheel 5

Alloy wheel (17")

latex

2006

6/8

Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 5, detail

Alloy wheel (17")

latex

2006

7/8

Phenomenon of Epidermism

Alloy wheel 6

Alloy wheel (17")

latex

2006

8/8